Posts Tagged: Poem

Migrant Tales Literary: ترکم مکن Don’t leave me

‎ ای رازهای زندگی ترکم مکن، ای امید سبز ترکم مکن، ای ایمان ابدی با من بمان،ا ی آهنگ خوش صدایم پرواز کن، پرواز، مرا با خود ببر به دوردست هایی که نامش ایران است. به سرزمینی کی ریشه ام آنجا مانده است، به خانه ای که مادرم را دارد ، به اتاقی که پدرم

Read on »