Migrant Tales Literary

Migrant Tales Literary: Love

عشق می کوبد به دربت باز کن                               نور و معنا شو، بیا آواز کن Love bangs on ur door, open it    –    be light and meaningful, come into song عشق قوت می دهد سر زندگی                               باز کن آغوش خود همراه شو Love gives

Read on »

Migrant Tales Literary: خواب زشت Dirty dream

By Dana سرزمین گریه من رعد و طوفانی شده                 قلب زیبای لطیفم سخت و بارانی شده The land where my tears fall is thundering and stormy   My beautiful heart is now hard and rainy موج وحشت میفرستد سوی من هر حادثه        قطره های اشک من خونین و گل مالی شده

Read on »

Migrant Tales Literary: Mother and daughter دختر و مادر

   Mother and daughter دختر و مادر By Dana شب و روز منی ای مادر من                                       خیالم فکر من اندیشه تن Ur my night and day oh mother mine         My imagination, mind, thought and spirit همه هوش و حواسم فکر و ذکرم                               دعا تک خواهشم بوی بهشتم All intelligence, my attention, thought and mention           Prayer,

Read on »

Migrant Tales Literary – Finnish Immigration Service: Biting law نیش قانون

 Finnish Immigration Service: Biting law   نیش قانون By Dana تو میگریشن پلیس تنها بلایی                            تو میگریشن پلیس بد نا قلایی U migration police the only pain                     U migration police r underhanded تو میگریشن پلیس ظالم جفاکار                     تو میگریشن پلیس زشت و طلبکار U migration police are cruel, bring anguish       U migration police are ugly

Read on »

Migrant Tales Literary: غریبه Garibeh (stranger, wanderer)

غریبه  Garibeh (stranger, wanderer) By Dana کجایی اسمان پر ستارم                                      کجا خورشید خانم شیرین نگارم Where r u my sky full of stars                          Where r u Ms. Sun, u sweet darling کجا ای مادر زیبای نازم                                      کجا ای مهربانم دلنوازم دلنوازم   Where r u my beautiful cute mother        Where oh my kind, my hospitable

Read on »