Migrant Tales Literary

Migrant Tales Literary: Boycott تحریم

By Dana نه رفیق و خانواده                  چهره ها پر از افاده نه در و نه پنجره، راه        مهر وموم و قفل و هم چاه نه کلید و رحمت و نور           همه کس بگویدت زور تازیانه می زند هار                 دیو زشت موذی

Read on »

Migrant Tales Literary: Elixir – اکسیر

Elixir – اکسیر By Dana در این دنیای بی حد شرو ظالم                    خداوندا تویی عادل و عالم In this unlimited evil and cruel world Oh GOD  u r the right one and sage به درگاهت شب و روز ای الها                  بنام هر دم و هر لحظه جانا In

Read on »

Migrant Tales Literary: A letter to Jesus عیسا سلام

By Dana عیسا سلام ای نرگس زیبای من، عیسی سلام طاير تقدیربی همتای من، عیسی سلام ارغوا ن بنشسته بر اورنگ، شاه مهربان آفتاب لایزال، کشتی و کشتیبان من، عیسی سلام یاسمین، حاذق به هر درد و فغان، شاه زمان شاهراه جاودان، درمانگر و درمان من،عیسی سلام رازقی، خّرم ز رویت هم زمین و آسمان،

Read on »