پولیس فنلاند پناه جویان را به” اشتباه

by , under Enrique Tessieri

وامیدارد” تا داوطلبانه به کشورشان بازگردند. اما نمیتوان این موضوع را بطور رسمی تایید کرد .

زمانی که به پناه جو برای دومین بار جواب منفی داده میشود، به اداره پولیس مراجعه میکند تا جواب “محکمه محلی “ را از پولیس دریافت کند.

منبعی به ما میگوید: بعد از دریافت جواب منفی اداره پولیس، پناهجو را “ به اشتباه می اندازد” تا صفحاتی را امضا کند! همچنین هیچ توضیحی داده نمیشود که این امضا برای چیست ؟ ما نمیدانیم در این شرایط چه باید کرد . حتی اگر امضا پناه جو منجر به بازگشت داوطلبانه به کشورش شود.

منبع می افزاید؛ پناه جویانی که سواد کافی ندارند، صفحاتی را بعد از دریافت جواب منفی “محکمه محلی” امضا میکنند که نمیدانند برای چه منظور باید امضا کرد !

همچنین منبع ما گفته است که پولیس از این عمل خود اگاهی کامل دارد .