اشتباه مترجمان در اداره مهاجرت و پولیس

by , under All categories

زمانی که تعدادی از جواب های منفی که اداره پولیس به پناهجویان میدهد را ترجمه میکردم؛ چند نکته مهم توجه ام را جلب کرد:

اول: زمانیکه اداره پولیس جواب منفی را به پناهجویان میدهد، تنها یک مترجم به زبان شما حضور دارد.  مترجم فقط اصلی ترین دلیل برای دریافت جواب منفی را برای شما میخواند. یا اینکه  به شما میگوید؛ جواب منفی دریافت کرده اید و به کشورتان بازگردانیده خواهید شد، در صورتی که در مدت 30 درخواست مجدد ندهید. اما در اخرین پاراگراف دریافت جواب منفی، نوشته شده است : تصمیم گرفته شده باید به زبان مادری و یا زبان دیگری که برای شخص مذکور قابل فهم باشد، ترجمه شود.


منبع MTV

دوم: در پرونده های منفی که پولیس به پناهجویان میدهد، در مورد قانون اتباع بیگانه هیچ توضیحی داده نشده است . همچنین هیچ  مترجمی توضیح نمیدهد  که این قانون در مورد اتباع بیگانه چه میگوید ؟

اکثر پناهجویان بدلیل اینکه سواد خواندن و نوشتن ندارند / کم سواد  هستند،  نه تنها  که باید قانون اتباع بیگانه  ترجمه شود، بلکه توضیح کاملی در مورد این قانون برایشان داده شود.

سوم: پناهجویان حق دارند ؛ بدانند که چرا درخواست هایشان پذیرفته نشده است! این برای پناهجویانی که درخواست مجدد میدهند، مهم است.

هنگامی که پناهجویان نمیدانند برای چه درخواست شان رد شده است، چگونه میتوانند درخواست مجدد بدهند ؟  علاوه براین جطور پناهجویان به وکیل هایشان توضیح دهند که اطلاعات و جزییات ترجمه شده، اشتباه و یا ناقص می باشد !

چهارم: تعدادی از مترجم ها در مصاحبه اداره مهاجرت دچار غلط فهمی میشوند که منجر به دادن اطلاعات غلط به قاضی / مصاحبه کننده ها میشود. همچنین پیش فرض ها این هست که پناهجویان دروغ میگویند. این گویای این است که  تعدادی از مترجم ها بی کفایت هستند  یا  اینکه اطلاعات  پناهجویان  را اشتباه ترجمه میکنند .

با این حال اشتباهات زیادی از طرف مترجمان در مصاحبه های اداره مهاجرت و همچنین اداره مهاجرت برای پناهجویان صورت گرفته است ، که این روند باعث  خروج هر چه زودتر پناهجویان از کشور میشود.

Leave a Reply